wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

กำหนดการจัดกิจกรรมวันครู : สารวันครู ( 10 ม.ค.54)

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin
กำหนดการจัดกิจกรรมวันครู : สารวันครู ( 10 ม.ค.54)
1.สารวันครูสารจากประธานกรรมการคุรุสภาเนื่องในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

วันนี้ วันที่ ๑๖ มกราคม เป็นวันครู ในนามคณะกรรมการคุรุสภา ผมขอชื่นชมและขอบคุณเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ขยัน พากเพียร และอดทน จนก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของประเทศ

ผมขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าครูเป็นผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่ครูมีพลังเพียงพอ ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาจมีพลังแต่ไม่เพียงพอ ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศพวกเราสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอเปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนพฤติกรรมของศิษย์ให้เป็นไปในทิศทาง ที่พึงประสงค์ ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณธรรมเพิ่มจริยธรรม เพิ่มความรู้เพิ่มสมรรถนะและเพิ่มความอยู่ดีกินดีให้แก่ศิษย์ เมื่อเราเปลี่ยนและเพิ่มสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในตัวศิษย์ได้ คนในประเทศของเราก็จะเปี่ยมล้นด้วยความรู้คู่คุณธรรม ประเทศของเราก็จะน่าอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูครับ ปีนี้เป็นปีมหามงคล เป็นปีที่ในหลวงของพวกเราจะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้อุทิศทุ่มเทพระวรกายและพลังสติปัญญาของพระองค์เพื่อประชาชน พระองค์ไม่เคยย่อท้อและไม่เคยลดละความพยายาม ที่จะนำความสุขความสงบมาสู่ พสกนิกร ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู พระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่พวกเราผู้ประกอบวิชาชีพครู พระองค์ทรงเน้นเรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และความถนัดแตกต่างกันได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลาย พระองค์ทรงเน้นการเรียนรู้ด้วยการสาธิต การทดลอง การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติจริง การค้นคว้า และการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พระองค์ทรงรู้ว่าจะถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ แก่ประชาชนหรือเยาวชนผู้มีพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างกันอย่างไร และยังสามารถทำให้ประชาชนของพระองค์เรียนรู้ ได้โดยง่าย ภาพข่าวในพระราชสำนักที่ปรากฏแก่สายตาของพวกเราในแต่ละวัน ตลอดจนหนังสือพระมหาชนก หนังสือ ตำรา หนังสือแปลอื่นๆ ที่พวกเราได้อ่าน และรู้จัก สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล และข่าวสารไปสู่ผู้อ่าน ผู้ตามเสด็จ บุคคล คณะบุคคล และเยาวชน ที่เข้าเฝ้าหรือได้อ่านบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ พระองค์ทำให้บุคคลที่ตามเสด็จหรือเข้าเฝ้าผ่อนคลายและสามารถเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำ สั่งสอนและ ถ่ายทอดได้ พระองค์ทรงนิพนธ์เรื่องที่เขียนหรือพูดแล้วน่าเบื่อให้สนุก และที่สำคัญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐในด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่พวกเราผู้ประกอบวิชาชีพครู

ดังนั้น ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คุรุสภาและกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ให้พระองค์เป็น “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และจัดให้มีพิธีทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาดังกล่าวแด่พระองค์ ในเช้าวันนี้ด้วย

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของท่านรัฐมนตรีชินวรณ์ บุญเกียรติ และคุรุสภาจึงเห็นชอบให้ตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เพื่อนำดอกผลที่เกิดจากกองทุนมาใช้ในการพัฒนาครูและพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

ในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผมใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนครูทั้งหลายให้มา ร่วมกันสร้างความดีเป็นพิเศษ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระผู้ทรงเป็นครู แห่งแผ่นดินของพวกเราด้วยการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการอบรมสั่งสอนและ สร้างศิษย์ของพวกเราให้เป็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ท่านอาจกำหนดเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ท่านจะทำให้ศิษย์ ในความรับผิดชอบเป็นผู้มีคุณธรรมหรือจริยธรรมโดดเด่นในเรื่องใด แต่ก็ควรจะทำให้ประสบความสำเร็จ ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และปีต่อๆไปก็รักษาคุณธรรมที่สร้างสำเร็จนี้ไว้ และก็เลือกสร้างหรือพัฒนาคุณธรรมเรื่องอื่นๆ เพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง เช่นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ ท่านอาจมุ่งมั่นทำให้ศิษย์ในความรับผิดชอบทุกคน เป็นคนกตัญญูรู้คุณ มีสัมมาคารวะ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นคนประหยัดอดออม ยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เป็นนิจ ขยัน พากเพียร ซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี เป็นต้น เมื่อเลือกที่จะพัฒนาศิษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรมในเรื่องใดแล้ว พวกเราก็ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพครูครับ ศิษย์ของพวกเราจะมีคุณธรรมถ้วนหน้าไม่ได้ ถ้าพวกเราไม่เป็นแม่แบบที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น ในวันครูปีนี้ นอกจากร่วมมือกันเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ศิษย์แล้ว ผมใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้โปรดประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ศิษย์โดยการปฏิบัติตนตามคำสอนของพระศาสดาของศาสนาที่ท่านนับถือ เช่น ท่านที่เป็นชาวพุทธก็ร่วมมือกันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินของพวกเราทรงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของพวกเราชาวไทยตราบนานเท่านาน และนอกจากนั้นก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราและครอบครัวของเราด้วย ขอจงมาร่วมมือประพฤติปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่วันนี้ และตลอดไปเถอะครับ เพื่อในหลวงของเราและเพื่อประเทศของเรา

สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือและบุญบารมีของ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จงได้ดลบันดาลให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีศีล สมาธิ ปัญญา และทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศแม่แบบ ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

คลิกรายละเอียดสารวันครูตามไฟล์แนบ2. ผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2554

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2554 ได้มอบให้ คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2554 นั้น ได้พิจารณาตัดสินข้อเขียนที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ได้คัดเลือกและตัดสินข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูแล้ว ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ข้อเขียนเรื่อง "ครูเพลงในดวงใจ" ของ นางสุปราณี ลิ้มสุวรรณ จ.นนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ
1. ข้อเขียนเรื่อง " ย่ามของพรชัย" ของ นายชัยกร หาญไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

2. ข้อเขียนเรื่อง " คุณครูที่รัก..สุดหัวใจ" ของ นางสาวดวงจันทร์ ศรีสอาด จ.กาญจนบุรี

รางวัลชมเชย
1. ข้อเขียนเรื่อง " คุณครูไทยทรงดำ" ของ นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง กรุงเทพมหานคร

2. ข้อเขียนเรื่อง " ดั่งแสงเทียน" ของ นายขจรศักดิ์ เหมทานนท์ จ. นครศรีธรรมราช

3. ข้อเขียนเรื่อง " ครูดีที่หายาก" ของ นางสำเนียง น้ำค้างงาม กรุงเทพมหานคร

4. ข้อเขียนเรื่อง " ครูคือผู้สร้างศิษย์สู่ชีวิตใหม่" ของ นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ จ.น่าน

5. ข้อเขียนเรื่อง " ครูปู่ "ครูผู้ไม่ยอมเกษียณ" ของ นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง จ.ปทุมธานี3.ประกาศผลตัดสินการจัดประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2554

บัดนี้ คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 ดังนี้

รายละเอียดคลิกอ่านที่มา : คุรุสภา http://www.ksp.or

สาระสำคัญ : สารวันครูเนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม จากประธานคณะกรรมการคุรุสภา ผลการตัดสินการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และผลการประกวดคำขวัญวันครู 2554

http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=3788

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ