wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Admin

avatar
Admin
ความเป็นมา :

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐ สายพันธุ์ ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์ มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่ ๑๘ ไร่

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว

เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ

เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

กิจกรรม :

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอนในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม โครงการนักพฤกษาศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์
จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกบัวในคูน้ำ สระน้ำ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงาม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์บัวหลวง บัวสาย และบัวผัน เพื่อการศึกษาวิจัยและใช้ประ
โยชน์

http://lotus.rmutt.ac.th/

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ