wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

เปิดรับนักเรียน ปี 2554 เมื่อไหร่ค่ะ

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันมีลูกชายกำลังจะเข้าเรียนระดับอนุบาล 1 อยากทราบว่าทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนวันที่เท่าไหร่ค่ะ มีรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ค่ะ ดิฉันอยู่คลองสาม คลองหลวงค่ะ
ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะ มีหลักสูตรการสอนอะไรบ้าง เช่นภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

ดูข้อมูลส่วนตัว

Admin

avatar
Admin
สวัสดีครับ
-เปิดรับนักเรียนช่วง ปลายปีการศึกษา 2553
-มีรถรับส่งนักเรียน
-ชั้นประถม มีห้องเรียนพิเศษ IEP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 025331119 สำนักงานโรงเรียนวัดเขียนเขต

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

Admin

avatar
Admin
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดเขียนเขต

1. ชั้นก่อนประถมศึกษา
รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 - 16 พฤษภาคม 2550 ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ต. บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี เข้าเรียนโดยไม่มีการวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก


2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กเข้าเรียนทุกคน


3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับ ในปีการศึกษา 2544 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
3.2 ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ และรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส โดยไม่มีการคัดเลือก


4. ชั้นก่อนประถมศึกษา
- รับสมัคร วันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- จับฉลาก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต


5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- รับสมัคร วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- จับฉลาก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต


6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- รับสมัคร วันที่ 12-16 มีนาคม 2554
เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- สอบคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 22 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
2. จับฉลาก
- รับสมัคร วันที่ 12-16 มีนาคม 2554
เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต

- จับฉลาก วันที่ 27 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต


7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม
- การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน
- รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2554
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
2. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
1. สอบคัดเลือก
- รับสมัคร วันที่ 12-16 มีนาคม 2544
เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- สอบคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2544
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน
- ประกาศผลสอบ วันที่ 23 มีนาคม 2544
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- รายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม 2544
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต
- มอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2544
เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต

ดูข้อมูลส่วนตัว http://wkks.thai-forum.net

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ