wkkschool

โรงเรียนวัดเขียนเขต


You are not connected. Please login or register

ความสามัคคีคือพลังนำไปสู่ความสำเร็จ

Go down  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

1. ชื่อผู้นำเสนอ : นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขียนเขต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
2. ชื่อผลงาน : ความสามัคคีคือพลังนำไปสู่ความสำเร็จ
3. ผลงานที่สะท้อนจากผลงาน :
3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3.2 นักเรียนมีพัฒนาทางสังคม การสื่อสาร การเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
3.3 นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ
4. แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลงานที่นำเสนอ
ในการจัดการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นการที่นักเรียนต้องนั่งเรียนอย่างเดียวนั้นอาจจะเกิดอาการเบื่อได้ง่ายดังนั้นการที่นำกิจกรรมกลุ่มเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะช่วยให้นักเรียนช่วยในการพัฒนาทางสังคม มากยิ่งขึ้นแต่การจัดการการเรียนการสอนแบบกลุ่มนั้นนักเรียนบางคนจะไม่ช่วยงานคนอื่นและนักเรียนกลุ่มที่เรียนเก่งมักจะอยู่กลุ่มเดียวกันดังนั้น การจัดกลุ่มต้องคละนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยอาศัยกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบและการศึกษาหาความรู้ของทุกๆคนในกลุ่ม ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเช่น จำลองสถานการณ์เกมโชว์ โดยให้มีการตอบคำถามเพื่อที่สะสมคะแนนของแต่ละกลุ่มโดยให้คัดเลือกตัวแทนสมาชิกในกลุ่มเพียงแค่ 1 คนมาเป็นตัวแทน ที่หน้าชั้นเรียนและใช้โปรแกรม multipoint เพื่อที่จะคัดเลือกหากลุ่มที่จะได้ตอบคำถาม และคนตอบปัญหานั้นจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละกลุ่ม จนเวียนรอบครบสมาชิกในกลุ่มแล้วสมาชิกคนเดิมจึงจะตอบคำถามได้อีกครั้ง ทำการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆ เมื่อตอบถูกหนึ่งครั้งนักเรียนจะได้เปิดแผ่นป้ายเพื่อได้คะแนนที่อยู่หลังแผ่นป้ายที่นักเรียนเลือก จะนั้นสะสม และสรุปผู้ชนะในแต่ละเดือน
5. จุดเด่นของผลงาน
นักเรียนมีพัฒนาการในการทำงานเป็นกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควบคู่ไปกับพัฒนาการทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มักจะมีปัญหาทางด้านการเข้าสังคมและทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. เงื่อนไขที่ทำให้ผลงานประสบความสำเร็จ
6.1 นักเรียนต้องมีความสามัคคี ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ครูกำหนดให้ในแต่ละกลุ่ม
6.2 เกมที่นำมาใช้สามารถเร้าความสนใจนักเรียนได้เป็นอย่างดี
6.3 ครูผู้สอนต้องเสริมแรงให้นักเรียนอยากเกิดการเรียนรู้อยู่อย่างเสมอ
7. การสรุปบทเรียน เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นักเรียนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการหาคำตอบในปัญหาที่ครูกำหนดให้เนื่องจากปัญหานั้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้านักเรียนไม่ร่วมมือร่วมใจดังนั้นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดต้องมีการจัดเกมหรือกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสนใจกับเนื้อหาที่ครูนำมาจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ
*******************************

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน  ข้อความ [หน้า 1 จาก 1]

Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ